КАКВО ТИ ПРЕДЛАГАМЕ

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ АЕЦБ

Асоциацията на езиковите центрове в България е отворена за всички юридически лица и еднолични търговци, които споделят целите на Асоциацията и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос. Член на Асоциацията може да бъде лице, регистриранo по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чиято основна дейност е  преподаване на чужди езици, упражнявало е активно дейността си поне през последните 3 години, предхождащи кандидатурата му за членство и има поне две препоръки от настоящ член на сдружението.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ АЕЦБ СЕГА!

Кандидатствай онлайн!