Управителният съвет на Асоциация на езиковите центрове в България обявява, че свиква годишно общо събрание през октомври 2023 г.

На събранието ще се отчетат резултатите от дейността на Асоциацията и ще се обсъдят и приемат основни насоки за дейността на Сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на адреса на управление на Сдружението. Виж повече: Покана за свикване на Общо събрание НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Асоциация на езиковите центрове в България“