На 16. 07. 2020, в гр. София,  на ул. Шести Септември 7 бе учредена “Асоциация на езиковите центрове в България”. Асоциацията е икономически самостоятелна, юридически независима, политически и религиозно необвързана организация с нестопанска цел, определяща се да действа в частна полза и защита на общите браншови интереси на своите членове.

Асоциацията си поставя следните цели:

  1. Защита на общите браншови интереси и права на членовете на Асоциацията пред държавни органи и институции, както и пред други сродни организации в страната и чужбина;
  2. Да подпомага членовете си при разясняване на нови изисквания, закони, нормативни уредби, свързани с предмета на дейност;
  3. Да отстоява интересите на членовете си, свързани с развитието на чуждоезиковото обучение, подобряване на доверието на обществото към него. Подпомагане на членовете си и бранша в условията на пазарна икономика и обмен на добри практики;
  4. Координация на взаимоотношенията и балансиране на интересите в сферата на чуждоезиковото обучение между обучителните центрове и потребителите;
  5. Създаване на професионални стандарти между членовете на Асоциацията за етика и повишаване на сигурността на бранша;
  6. Повишаване икономическата ефективност на дейностите на членовете си;
  7. Спазване на професионалната етика и установяване на лоялни търговски и делови отношения в условията на свободна и прозрачна конкуренция;
  8. Сътрудничество с държавните органи в създаването на правила и регулации, отнасящи се до чуждоезиковото обучение, както и при контрола на тяхното изпълнение;
  9. Гарантиране правата на потребителите.
  10. Развиване отношенията с международни и други национални организации, работещи в областта на чуждоезиковото обучение;

19 са учредителите на асоциацията, сред които Британика, АВО, Фарос, Училища ЕВРОПА и др.