Ново разпределение на часовете между учебните предмети ще влезе в сила от 15 септември 2020 г. за учениците, които наесен ще са в първи и в осми клас. От 2021/2022 г. по новия учебен план ще учат и учениците, които тогава ще са петокласници, предвижда изменение на Наредба 4 за учебния план. Проектът за него бе анонсиран от министъра на образованието Красимир Вълчев и е публикуван за обществено обсъждане преди гласуването му в Министерския съвет.

Чужди езици

Задължителните часове по чужди езици се намаляват в пети и шести клас. Годишният им брой ще е по 102 при сегашни 119. В останалите класове няма промяна.

Новите учебни планове започват да се прилагат от учебната 2020-2021 г. за учениците, които тогава постъпват в I и в VIII клас и от учебната 2021-2022 г. – за учениците, които постъпват в V клас – пише в преходните и заключителни разпоредби.

Останалите ученици ще учат по старите учебни планове, по които са започнали обучението си. В училищните учебните планове за II клас, вместо общообразователния учебен предмет околен свят, ще бъде включен предметът родинознание.